Thức ăn

3
39,000 ₫
3
49,000 ₫
65,000 ₫
65,000 ₫
60,000 ₫
60,000 ₫
70,000 ₫
39,000 ₫
42,000 ₫
42,000 ₫
3
(Nhỏ) 180,000 ₫
(Lớn) 250,000 ₫
(Nhỏ) 160,000 ₫
(Lớn) 220,000 ₫
40,000 ₫

Món mới

3
250,000 ₫
3
250,000 ₫
3
70,000 ₫
3
350,000 ₫
3
70,000 ₫
3
70,000 ₫
3
0 ₫

Thức uống

2,000 ₫
15,000 ₫
15,000 ₫
20,000 ₫
25,000 ₫
25,000 ₫
25,000 ₫
18,000 ₫
22,000 ₫

Tráng miệng / khai vị

5,000 ₫
3
15,000 ₫